Friday, November 18, 2011

[VIDEO] 111118 U-Kiss - Tick Tack MV Teaser
Credits: Kissme4Ukiss + donmama14@YT

[TWITTER] 111117 Kiseop's Update


지금은!!!지방가는중!!!^^ 우리 매니저형 괴롭히기~~~~~~!!! 으하하하하하하하하하하하

Credits: Kissme4Ukiss + @KISSeop91